top of page

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26 maja  2024r.  

Niedziela Trójcy św. 


KOMUNIKAT
Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce, obecni na konferencji w dniu 23 maja br. pod kierownictwem biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP,  wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania resortu układają się w pakiet zmian, będących jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.
Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną, podjęło już decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. Obecnie Ministerstwo proceduje możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Konsultacje kończą się 29 maja br.  
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie.

 Do pobrania:

 1. Dzisiejsza niedziela Trójcy św. przypada w Dniu Matki. Wszystkim Mamom składamy najlepsze życzenia wypraszając wielu łask Bożych a Zmarłym Mamom radość nieba.

 2. Jutro w poniedziałek 27 maja dodatkowa Majówka przy krzyżu przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu o godz. 19.00

 3. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwane Boże Ciało. W naszym kościele parafialnym Msze św. o 7.00, 8.30 i wspólna dwóch parafii o 10.00. Po tej Mszy św. pójdziemy we wspólnej procesji ulicami miasta do kościoła św. A. Boboli. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w procesji eucharystycznej! Nie będzie tego dnia wieczornej Mszy św., natomiast zapraszamy na Nabożeństwo Majowe o 18.00 przy figurze MB.

 4. Boże Ciało w Godnowej: Msza św. o 8.30 po niej procesja do czterech ołtarzy jak w poprzednie lata.

 5. Do przyszłego czwartku po wieczornej Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Za tydzień w czwartek zakończenie Oktawy procesją do czterech ołtarzy wokół kościoła. 

 6. W sobotę (1 czerwca) odwiedzimy osoby starsze i chore z Komunią św. Także od soboty zaczynamy Nabożeństwa Czerwcowe a takim samym układzie jak Nabożeństwa Majowe.

 7. W przyszłą niedzielę (2 czerwca) o 13.00 Msza św. rocznicowa dla dzieci, które przed rokiem przystąpiły do I Komunii św. Dla dzieci okazja do spowiedzi w piątek (31 maja) od 16.00

 8. W niedzielę, 9 czerwca po Mszy Świętej wieczornej o 18:00, zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania, którzy w tym roku planują przystąpić do sakramentu bierzmowania, na krótkie spotkanie do salki parafialnej.

 9. Ks. Wacław Buryła planuje pielgrzymkę do Medjugorie od 14 do 21 września br.  Szczegóły na plakatach w gablocie oraz w zakrystii. 

 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nowe numery „GN”, „Niedzieli” oraz  Mały GN dla dzieci w cenie 7 zł do nabycia przy stoliku przy wyjściu z kościoła. 

Wielu łask Bożych na każdy dzień.

ks. Grzegorz Stój  - proboszcz

PROSIMY O MODLITWĘ W INTENCJI KSIĘŻY W NIEWOLI ROSYJSKIEJ.Chodzi m.in. o uwolnienie jeńców wojennych - ojców duchownych z kościoła Greko-Katolickiego: Iwana Lewickiego( Іван Левицький) i Bogdana Halety (Богдан Галета) - to są mnisi redemptoryści,   którzy przebywają w niewoli rosyjskiej. Więcej INFORMACJI o uwięzionych kapłanach.

STANOWISKO Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA. Rada Stała KEP poleca, by we wszystkich kościołach w Polsce odczytać powyższe Stanowisko po każdej Mszy Świętej, zamieścić je na stronach internetowych parafii i opublikować w biuletynach parafialnych.


● Pielgrzymka Margartek i Apostolatu Dwunastka do Milicza (parafia św. Anny): sobota - 13 lipca 2024 r.
● Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę: 3-10 sierpnia 2024 r.
● Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca i Czcicieli Matki Bożej do Henrykowa: sobota 17 sierpnia 2024 r.
● Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół do Henrykowa: sobota 24 sierpnia 2024 r.
● Procesja ulicami Wrocławia z relikwiami św. Stanisława i Doroty: niedziela - 15 września 2024 r.
● Czuwanie duchowieństwa i wiernych Archidiecezji wrocławskiej na Jasnej Górze: 20 września 2024 
● Piesza Pielgrzymka Wrocławska do Trzebnicy: sobota - 12.10.2024 r.
● Centralne Uroczystości Odpustowe w Trzebnicy:13.10.2024 r. godz. 11.00.

 

 

Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego -Renowacja Organów

 

Nr sprawy: IFE.042.2.2024

 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IFE.042.2.2024/3

z dnia 14.05.2024r


 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„RENOWACJA ORGANÓW KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W MILICZU” dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wstępna promesa NR RPOZ/2022/11875/PolskiLad.


 

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Miliczu

ul. Kościelna 5, 56-300 Milicz

NIP: 9161341018, REGON: 040016866

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Grzegorz STÓJ -– Proboszcz Parafii

Tel. tel. 71-384-00-10   tel. 737-807-791

email: swmichala.milicz@archidiecezja.wroc.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe, zwane również „Postępowaniem” prowadzi się pisemnie.

 2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub częściowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze Istotnych Postanowień Umownych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

 7. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w przy ul. Kościelnej 5, 56-300 Milicz, numer w rejestrze zabytków A/1325/1167.z dnia 21.02.1964r. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. W tym celu należy bezpośrednio kontaktować się z osobą do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia ze strony Zamawiającego wskazanym powyżej.

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

 5. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „zamówieniu” należy przez to rozumieć zamówienie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy instrumencie organowym kościoła św. Michała Archanioła w Miliczu . Nazwa zadania: „RENOWACJA ORGANÓW KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W MILICZU”.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo doprecyzowany w następujących dokumentach, które to stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

 1. Program prac konserwatorskich – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;

 2. Decyzja konserwatora zabytków - załącznik nr 7

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia - okres gwarancji 24 miesiące od odbioru końcowego. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady ujęte są we wzorze Istotnych Postanowień Umownych stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Istotnych Postanowień Umownych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od podpisania Umowy.

 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia najpóźniej do 18 miesięcy od zawarcia umowy.

 3. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co określa wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. dokonał wizji lokalnej obiektu przed terminem złożenia ofert (wymagane potwierdzenie tego warunków siedzibie Zamawiającego – możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-16 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z osobą do kontaktu);

2. spełniał warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności:

2.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniających realizację zamówienia. Za spełnienie powyższego wymogu uważa się należyte wykonanie na przestrzeni ostatnich 8 lat co najmniej 2 konserwacji zabytkowych instrumentów muzycznych wpisanych do rejestru zabytków i odebranych komisyjnie w obecności przedstawiciela służb konserwatorskich w tym jednej wykonanej dla państwowego muzeum.

2.2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadania lub ich bezpośrednie prowadzenie nie tylko przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje określone w ustawie ale również posiadającą udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie organoznawstwa w postaci wykonanych badań nad instrumentami muzycznymi, w szczególności organami piszczałkowymi. 


 

Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz wykaz wykonanych prac konserwatorskich załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi że wskazane w wykazie prace zostały przez Wykonawcę wykonane należycie (np. referencje oraz dowody, że roboty zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

*Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1.1 oraz punkcie 1.2 w ramach jednej realizacji, tzn. w przypadku gdy Wykonawca realizował jedno zadanie obejmujące swoim zakresem jednocześnie oba wymagania wskazane w warunku udziału w zapytaniu ofertowym, o których mowa powyżej, tj. w pkt 2.1 oraz pkt 2.2.


 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. formularz ofertowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

  2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  3. w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał albo skan oryginału stosownego pełnomocnictwa,

  4. wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),

  5. wykaz prac renowacyjnych organów(wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie prace zostały przez Wykonawcę wykonane należycie (np. referencje),

  6. klauzule dotyczącą ochrony danych osobowych zgodnie z RODO stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.06 2024 r. do godz. 10:00 (Uwaga: termin składania ofert wynosi co najmniej 30 dni liczonych od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Wnioskodawcy – właściwej jednostki samorządu terytorialnego).

 3. Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Miliczu ul. Kościelna 5, 56-300 Milicz

 

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

 1. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, będzie odrzucona.

 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich  ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony przez Wykonawcę.

 5. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w zapytaniu ofertowym, np. do podpisania oferty.

 6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, w którego ofercie dokonano poprawy o tym fakcie. Wykonawca w którego ofercie dokonana zostanie poprawa oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej może nie wyrazić zgody na poprawę dokonaną przez Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia dokonania poprawy.

   1. WADIUM


 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi: 2 850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

 2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego nr 78 1020 5297 0000 1702 0000 3848. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu „Wadium – Organy- ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W MILICZU”. Za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek.

 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

 4. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą.

 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony termin związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą, wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub po unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

  2. - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


 


 

   1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 2. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cyfry podane powyżej dwóch miejsc po przecinku zostaną pominięte.

 3. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 4. Cena oferty za realizację prac konserwatorskich i restauratorskich organów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z ich kompleksową realizacją. Wynagrodzenie Wykonawcy wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w szczególności zwrot kosztów transportu, podróży lub jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów czy nakładów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z realizacją Umowy. Wykonawca ma pełną świadomość, że koszty ujęte w Ofercie Wykonawcy obejmują wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu.

 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, za wartość właściwą zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

 6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.


 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA

 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do złożenia oferty na zapytanie ofertowe Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych o których mowa powyżej.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 2. Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania lub odrzucenia jego oferty.

 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego lub stronie internetowej na której opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe.

 4. Zamawiający może żądać od oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

 5. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

 6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest:

a) niekompletna, lub

b) nie spełnia warunków udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, lub

c) nie spełnia wymogów formalnych niniejszego zapytania ofertowego lub

d) zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

 1. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).

 3. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

 4. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

 5. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.

 6. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do starannego zapoznania się z niniejszym zapytaniem ofertowym, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

bottom of page