top of page

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Miliczu

 

Cmentarz przy ul. Kasztanowej w Miliczu jest własnością Parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu i służy jako miejsce pochówku. Jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych, miejscem modlitwy oraz zadumy nad życiem i wiecznością. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz utrzymania porządku i właściwego stanu estetycznego cmentarza przyjęty zostaje niniejszy Regulamin Cmentarza. Wszystkich korzystających z Cmentarza uprasza się o uszanowanie powagi tego miejsca i stosowanie się do poniższych postanowień.

    Mając na względzie przepisy prawa kanonicznego, w tym Dekret Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dnia 18.10.2016 r. wprowadzający Instrukcję w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej (L. dz. 1473/2016), a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, stanowi się co następuje:

§ 1

1.  Zarząd Cmentarzem, sprawuje Parafia pw. św. Michała Archanioła w Miliczu, której przysługują uprawnienia przewidziane w Regulaminie dla Zarządcy. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz.

2.  Każda osoba przebywająca na Cmentarzu, niezależnie od celu w jakim to następuje, zobowiązana jest do poszanowania świętości tego miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zarządzeń i poleceń Zarządcy.

 

 

§ 2

1.  Cmentarz otwarty jest w następujących godzinach:

a.  w porze wiosenno-letniej (w okresie od 01.04. do 30.09.)

 w godzinach: od 07.00 do 20.00

b.  w porze jesienno-zimowej (w okresie od 01.10. do 31.03.)

 w godzinach: od 08.00 do 18.00.

Przebywanie na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia Cmentarza jest niedozwolone.

2.  Na terenie Cmentarza w szczególności niedozwolone jest:

a.  zakłócanie ciszy, porządku  i powagi miejsca,

b.  przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie papierosów,

c.  wprowadzanie zwierząt (także na smyczy),

d.  niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

e.  wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych

f.  zasądzanie drzew i krzewów - prawo to przysługuje tylko właścicielowi cmentarza

g.  ustawiania ławek, płotów czy łańcuchów 

h.  prowadzenie handlu, umieszczanie reklam (również na pomnikach), rozdawanie wizytówek i ulotek reklamowych,

i.  wjeżdżanie i poruszanie się rowerami i innymi pojazdami napędzanymi siłą mięśni (hulajnogi, wrotki i podobne), a także pojazdami mechanicznymi,  

j.  chodzenie po urządzeniach miejsc grzebalnych oraz po płytach grobów murowanych,

k.  prowadzenie prac kamieniarskich, konserwatorskich, czy innych prac  bez uzgodnienia z Zarządcą poza normalną obsługą grobu dokonywaną przez opiekunów grobu lub członków rodziny.

 

§ 3

1.  Prawo pochowania zwłok ludzkich ma opiekun grobu (dysponent) oraz najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, zgodnie z postanowieniami prawa.

2.  Każdy grób musi mieć swojego opiekuna (dysponenta). Opiekun zobowiązany jest do utrzymania porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz do  wnoszenia opłat, które są nakazane przez prawo.

3.  Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do pochowania: karty zgonu zawierającej adnotację kierownika urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, a nadto po przedłożeniu do wglądu odpisu aktu zgonu oraz po uiszczeniu cmentarnych opłat.  .

 

§ 4

1.  Na grobach można ustawiać nagrobki albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Ustawianie nagrobków i usypywanie ziemi na grobie nie może utrudniać komunikacji między grabami.

2.  Uzgodnienia z Zarządcą wymaga: pochowanie na Cmentarzu, ekshumacja, postawienie i remont nagrobka, sadzenie drzew, krzewów i żywopłotów oraz układanie chodników wokół grobów. Podjęcie tych prac może nastąpić dopiero po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą.   Z uwagi na brak miejsca zabrania się montowania ławek i dostawiania dodatkowej architektury przy grobie.

3.  Przez grób ziemny (pojedynczy lub pogłębiony) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

4.  Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

5.  Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

6.  Nagrobki, jak i groby murowane nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu, oraz nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów. Wymiary grobów  przyjmuje się takie jak w ustawie z tym, że muszą być dostosowane do miejsca już istniejącego zapewniające dojście do grobów i nie przekraczające wielkości grobów w danym rzędzie.  Zarządca ma prawo dla zachowania bezpieczniej komunikacji między grobami zmniejszyć wielkość nagrobka.

Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z treścią §10 i§11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ( U. 48 poz. 284) może wynosić:                        groby ziemne: pojedyncze – dla dziecka do lat 6: - dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, pozostałe pojedyncze: - dł. 2,0 m, szer. 1,0 m;                               rodzinne – trumny składane obok siebie: - dł.2,0 m, szer.1,8 m         groby murowane: pojedyncze - dł. 2,2 m., szer. 0,8 m,                   rodzinne - dł 2,2 m., szer. 1,60 m

7.  Osoba posiadająca uprawnienia do grobu przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika lub nagrobka zobowiązana jest fakt ten zgłosić u administratora cmentarza i uzyskać pozwolenie i akceptację projektu pomnika. Nagrobek lub mogiła powinna mieć widoczny krzyż. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Każde wejście firmy zewnętrznej na cmentarz powinno być z wyprzedzeniem kilku dni zgłoszone do zarządcy cmentarza.

8.  Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót lub powstałe szkody na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba posiadająca uprawnienia do grobu.

9.  Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej lub na konto parafii, przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać dane grobu tj. sektor, rząd i nr grobu, oraz dane opiekuna grobu.

10.  Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych na Cmentarzu nie może kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

11.  Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada opiekun grobu oraz rodzina zmarłego lub osoba przez nich upoważniona.

12.  Za zniszczenia i szkody powstałe na terenie Cmentarza w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu Parafia nie ponosi odpowiedzialności.

13.  Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych, grobowców i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia, w tym wskutek warunków atmosferycznych, mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

 

§ 5

1.  Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku.

2.  Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą na przedłużenie ważności miejsca.

3.  Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, jeżeli nie zgłoszono zastrzeżenia i nie uiszczono opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, grób będzie użyty do ponownego pochówku, co oznacza, że Zarządca może wyrazić zgodę na pochowanie tam innego zmarłego. Zarządzający cmentarzem nie ma obowiązku poszukiwania i powiadamiania o tym osób, którym przysługuje prawo do dysponowania grobem, jednak jeżeli będzie to możliwe Zarządca powiadomi osobę opiekującą się grobem o zamiarze użycia grobu do ponownego pochówku.

4.  Jeżeli po upływie 20 lat nie zgłoszono zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania i nie uiszczono opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, prawo do grobu wygasa dopiero z chwilą, gdy Zarządca użył go do ponownego pochówku, to jest oddał miejsce osobie nieposiadającej wcześniej prawa do grobu w tym miejscu celem pochowania tam zwłok. W takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie mające na celu przywrócenie prawa do grobu.

5.  Z chwilą dokonania ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku, bez obowiązku zwrotu przez Parafię jakichkolwiek opłat za okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty.

6.  Jeżeli osoba bądź rodzina rezygnuje z miejsca i/lub rezerwacji zobowiązana jest ten fakt zgłosić Zarządcy i to on decyduje o przydzieleniu tego miejsca innej osobie, która na miejsce oczekuje. Zabrania się handlu miejscami na własna rękę. Prawo do miejsca na cmentarzu nie może być przekazywane drogą sprzedaży lub darowizny innym osobom. 

7.  Opiekun grobu, po dokonaniu pochówku osoby zmarłej, zobowiązany jest do oznaczenia w widoczny i trwały sposób pozostałych, zarezerwowanych pod przyszłe pochówki miejsc oraz do utrzymywania ich w stanie estetyki  i porządku.

 

§ 6

1.  Osoby uprawnione do pochówku zmarłego zlecają wykonanie usługi pogrzebowej wybranemu przez siebie podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług i ponoszą wszystkie związane z tym koszty.

2.  Osoby uprawnione do pochówku uzgadniają z Zarządcą sposób i miejsce przygotowania grobu. Przygotowanie grobu ze względów porządkowych może zostać zlecone innemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług. Osoby uprawnione do pochówku zmarłego ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem grobu.

3.  Opłaty cmentarne, zgodne z ustalonym cennikiem, pobiera Administrator.  Wpływy z opłat cmentarnych przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzem, a także na wszelkie inwestycje cmentarne i parafialne.

4.  Poprzez uiszczenie pokładanego nie nabywa się prawa do wyłącznego decydowania o wolnym miejscu w grobie rodzinnym (prawa do dysponowania grobem). Prawo do dysponowania grobem jest wspólnym prawem wszystkich osób powiązanych rodzinnie z osobą pochowaną w grobie. Przy pochowaniu osoby zmarłej w grobie rodzina wnosi opłaty za cały grób stosownie do liczby miejsc w poziomie i w pionie.  Jeżeli grób lub pomnik został  postawiony tak, że zajmuje on więcej miejsca niż przewidują przepisy o wymiarach grobów wówczas rodzina zobowiązania jest do opłaty za zajęte miejsce, lub doprowadzenia pomnika/grobu do stanu zgodnego z przepisami.

6.  Miejsca zarezerwowane muszą być odpowiednio oznaczone przez opiekuna i utrzymywane w należytym porządku.

7.  Zarządca jest zobowiązany do przyjęcia od osoby wnoszącej pokładne pisemnego oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania opiekuna grobu. Opiekun grobu jest osobą, z którą Zarządca kontaktuje się we wszelkich sprawach dotyczących grobu.

 

§ 7

  1. Cennik podstawowych usług cmentarnych znajduje się w kancelarii parafialnej, na stronie internetowej parafii oraz w gablotach przy cmentarzu. Cennik opłat na cmentarzu parafialnym jest wzorowany na cenniku opłat cmentarza komunalnego w Miliczu, gdzie stawki określa Gmina.                                                                                     Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10. 2023r.

bottom of page