top of page

       WAŻNE INFORMACJE 
             DOTYCZĄCE
SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia i mieć maksymalnie ukończone 35 lat (prowadzimy w MWSD we Wrocławiu formację dla starszych kandydatów do kapłaństwa – powyżej 35 roku życia – w takich przypadkach prosimy o kontakt indywidualnie wlodzimierz.wolyniec@pwt.wroc.pl 


Rekrutacja do MWSD we Wrocławiu składa się z trzech etapów:
1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami.
2. Egzamin wstępny na studia teologiczne.
3. Okres weryfikacyjny (kwalifikujący na rok propedeutyczny).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI:

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14), biorą w niej udział księża przełożeni (ojciec duchowny, prefekt i rektor). Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa oraz zdolność kandydata do podjęcia formacji w MWSD. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikuje do egzaminu wstępnego. Podczas rozmowy kandydat przedstawia następujące dokumenty (w tym dokumenty wymagane przez Papieski Wydział Teologiczny dla rozpoczęcia studiów na tej uczelni - dokumenty wymagane przez MWSD i PWT składane są więc w jednym miejscu, rektoracie seminarium): 

  • Świadectwo dojrzałości + kserokopia (należy dostarczyć po odebraniu - termin zależny od terminu matur)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia

  • Opinia księdza proboszcza

  • Opinia katechety

  • Świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia

  • Aktualna pełna metryka chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia

  • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia

  • Dowód osobisty /do wglądu/

  • odpis zupełny aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

  • zaświadczenie o niekaralności

  • Książeczka wojskowa /do wglądu/

  • Życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)

  • Podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora MWSD (wzór) + karta informacyjna (pobierz)

  • Podanie o przyjęcie na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym skierowane do rektora PWT (wzór) + kwestionariusz (pobierz)

  • Karta informacyjna 

  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg. (minimum 368 × 456 pikseli)


    

2. Egzamin z wiedzy teologicznej. Jest składanym w formie pisemnej egzaminem wstępnym na studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Obejmuje zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych" (wydanie drugie poprawione), część I i III. Pozytywny wynik egzaminu w połączeniu z wcześniejszym pozytywnym wynikiem rozmowy dają możliwość wzięcia udziału w okresie propedeutycznym.3. Okres weryfikacyjny. Odbywa się częściowo w domu formacyjnym w Sulistrowiczkach i częściowo w budynku MWSD we Wrocławiu. Jest to trwający przez wrzesień miesięczny czas przygotowujący do rozpoczęcia właściwej formacji seminaryjnej, w którym kandydaci zapoznawani są z zasadami, kształtem oraz przebiegiem formacji. Poznanie podstaw duchowości kapłańskiej, konfrontacja z zasadami seminaryjnymi oraz grupą, podejmowanie zadań integracyjnych, zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta) to ostateczna weryfikacja kandydatów, której pozytywna ocena kwalifikuje do rozpoczęcia formacji w MWSD we Wrocławiu. 


 

W związku z pojawiającymi się pytaniami doprecyzowujemy, że cały cykl formacyjny (zgodnie z przyjętymi przez Konferencję Episkopatu Polski nowymi zasadami formacji kapłańskiej w Polsce, zawartymi w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” trwa siedem lat i rozpoczyna się rokiem propedeutycznym ("zerowym")

Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie tytułu zawodowego magistra teologii na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu. W związku z pojawiającymi się pytaniami doprecyzowujemy, że cały cykl formacyjny (zgodnie z przyjętym przez Konferencję Episkopatu Wszelkie pytania prosimy kierować na seminaryjny adres mailowy wlodzimierz.wolyniec@pwt.wroc.pl

bottom of page